Ve výstavbě

Tursko - rodinné domy

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (238,5 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (72,1 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (82,2 kB)

Investor: Interma a.s. Masarykova 12, Liberec
Investiční náklady: 120 mil. Kč
Místo stavby: Tursko
Vedoucí projektant: Ing. Miloslav Jon
Datum: 2005

Zájmové území se nachází v jihozápadní části obce Tursko. Území je z východu ohraničeno zpevněnou komunikací, ze severu vodotečí , z jihu a ze západu polem.

V této lokalitě jsou navrženy dvoupodlažní rodinné domy a dvojdomy. Na parcele každého rodinného domu je řešeno parkování dvou osobních automobilů, z toho jedno parkovací místo je pod přístřeškem. Plochy parcel se pohybují kolem 600 m² pro rodinné domy a kolem 900 m² pro dvojdomy

Nepodsklepený rodinný dům půdorysných rozměrů 9,4 × 10,3 m je dvoupodlažní s podkrovím. Zastřešen je sedlovou střechou. V 1. NP je zádveří, šatna, obývací pokoj s východem na zahradu, kuchyň a sociální zařízení. Ve 2. NP (podkroví) jsou tři ložnice, sociální zařízení a sušárna s plynovým kotlem. K jednomu štítu je přistavěno kryté odstavené stání pro osobní automobil.

Nosné stěny v celém objektu jsou z železobetonových prefabrikovaných dílců tl. 140 mm. Obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním fasádním systémem s izolantem tl. 120 mm.

Stropy jsou tvořeny železobetonovými stropními panely tl. 200 mm.

Krov sedlové střechy je vaznicový. Vaznice a sloupky jsou ocelové. Střešní krytina je z betonových tašek.

Nepodsklepený rodinný dvojdům půdorysných rozměrů 12,2 × 10,7 m je dvoupodlažní s podkrovím. Zastřešen je sedlovou střechou. V každé samostatné polovině domu je v 1. NP zádveří, šatna, obývací pokoj s východem na zahradu, kuchyň a sociální zařízení. Ve 2. NP (podkroví) jsou tři ložnice a sociální zařízení. K oběma štítům dvojdomu je přistavěno po jednom krytém odstaveném stání pro osobní automobil.

Konstrukční a materiálové řešení je shodné se samostatně stojícím rodinným domem popsaným výše.

Liberec – Sluneční Stráň – 2. etapa

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (39,0 kB)

Investor: Statutární město Liberec
Investiční náklady: 78 mil. Kč
Architekt: Ing. arch. Jitka Paroubková
Vedoucí projektant: Ing. Miloslav Jon, Ing. Václav Pavlík
Datum: 2003

Obytný soubor bytových domů se 66 byty a 59 garážovými stáními je stavěn na jižním svahu v Liberci ve čtvrti Starý Harcov. Koncepce zástavby 2. etapy obytného souboru byla řešena v návaznosti na urbanistický koncept 1. etapy. Staveniště má poměrně složitou terénní konfiguraci z hlediska osazení budov do terénu a návazností vstupů do jednotlivých domů a vjezdu do hromadných garáží na komunikace. Proto podobně jako v 1. etapě i zde jsou bytové domy uspořádány podél komunikace vedené po terase na střeše podzemních garáží. 0 Hmotové a architektonické ztvárnění obytných budov záměrně vychází z řešení 1. etapy. I zde je jedna budova „desková“, ostatní domy jsou „bodové“. Deskový dům je umístěn v horním, severozápadním rohu souboru, kde uzavírá celou kompozici budov, která je vytvářena 1. a 2. etapou. (V I. etapě je „deskový“ dům v dolním rohu.) Jsou to tedy dvě dominanty, které jsou umístěny na opačných koncích obou souborů. Tím vzniká uzavřená, ukončená kompozice. Výška zástavby 2. etapy je menší než 1. etapy s ohledem na osazení do terénu a na dálkové pohledy. Výška budov se směrem k nezastavěnému území snižuje.

„Deskový“ dům I a bodový dům J mají čtyři nadzemní podlaží, sousední bodový dům K má již jen tři nadzemní podlaží. Tyto domy stojí podél severního okraje terasy. Čtyřpodlažní domy E, F, H, které lemují terasu na jižní straně, svým výškovým osazením sledují spád ulice Sluneční Stráň, ke které jsou orientována jejich jižní průčelí.

Podobně jako domy 1. etapy jsou i střechy těchto domů ve tvaru segmentů válcových ploch. Tvarově se však domy 2. etapy liší od domů 1. etapy výraznými rizality vystupujícími z průčelí. Tyto rizality jsou rovněž zastřešeny válcovými plochami, které jsou orientovány kolmo na hlavní střešní plochy. V průčelích tak vznikají oblé štíty.

Obvodové i vnitřní nosné stěny jsou tvořeny prefabrikovanými železobetonovými dílci tl. 150 mm, v podzemních podlažích jsou některé stěny monolitické tl. 200 a 300 mm, v garážích jsou příčné stěnové rámy tl. 250 mm. Stropy domů jsou filigránové tl. 180 mm, balkonové desky jsou montované z prefabrikovaných železobetonových desek tl. 180 - 160 mm. Mezi stropní a balkonové desky jsou z důvodu přerušení tepelných mostů vloženy tepelně izolační vložky SCHOECK. Strop garáží je tvořen železobetonovou monolitickou deskou tl. 400 mm. Příčky tl. 100 mm jsou vyzděny z cihel Pk CD 290×140×65 mm, příčky tl. 150 mm ze stejných cihel a z cihel plných stejného formátu. Fasády jsou zatepleny kontaktním systémem s izolantem tl. 120 mm.

Krovy jsou tvořeny dřevěnými sponkovanými příhradovými vazníky. Horní pásy vazníků mají tvar segmentu válcové plochy. Na bednění je položena krytina z plechu TiZn tl. 0,7 mm.

Karlovy Vary – Drahovice

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (85,4 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (78,1 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (78,7 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (78,9 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (99,5 kB)

Investor: Interma a.s. Liberec
Investiční náklady: 140 mil. Kč
Místo stavby – Karlovy Vary - Drahovice
Architekt: Ing. arch. Jitka Paroubková
Vedoucí projektant: Ing. Miloslav Jon
Datum: 2003

Zástavba má těžiště v sestavě tří různých domů v dolní části území, kde je terén s menším sklonem. Sestava domů je čtvercová. Jednu stranu tohoto čtverce tvoří deskový dům o rozměrech 63,0 × 18,0 m, další strany jsou určeny dvěma bodovými domy o rozměrech 22,0 × 18,0 m, které stojí ve zbývajících rozích čtverce.

Navržená zástavba daného území je doplněna v jižní části v blízkosti domu s pečovatelskou službou dalším bodovým domem, který je typově stejný jako bodové domy, které tvoří sestavu čtverce.

Zástavba je výškově rozčleněna tak, že v návaznosti na původní zástavbu panelových bytových domů mají budovy větší výšku, směrem k volné ploše a k domu s pečovatelskou službou se jejich výška snižuje. Nejvyšší bodový dům v jihozápadním rohu obdélníku je se svými deseti nadzemními podlažími dominantou celého souboru. Osmipodlažní deskový dům na severní straně navazuje svou výškou hmotově na původní zástavbu. Bodový dům, který uzavírá čtverec na jihovýchodní straně, je už nižší, má 7 nadzemních podlaží. Nejnižší se svými pěti nadzemními podlažími je bodový dům, který stojí samostatně v blízkosti domu s pečovatelskou službou.

Dva bodové domy mají v 1. NP kryté garáže, deskový dům má garáže i v 1. PP.

Celkem je v objektech 150 bytových jednotek

Nosné stěny včetně obvodových jsou navrženy ze stěnových panelů tl. 150 mm. Fasáda je tvořena kontaktním zateplovacím systémem s izolantem tl. 100 mm.

Stropy jsou filigránové. Mezi stropní a balkónové desky byly z důvodu přerušení tepelných mostů vloženy nosné tepelně izolační vložky MEA, umožňující řešit balkónovou desku jako jednovrstvou konstrukci.

Střechy mají tvar segmentu válcové plochy, krovy jsou tvořeny sponkovanými vazníky. Střešní krytina je z TiZn plechu.

Varnsdorf – Hrádek

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (118,9 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (95,7 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (92,8 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (89,3 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (97,3 kB)

Investor: Město Varnsdorf
Investiční náklady: viz další text
Místo stavby - Varnsddorf
Architekt (interiér): Ing. arch. Vlasta Tondrová
Vedoucí projektant: Ing. Václav Pavlík
Datum: 2001

Rekonstrukce výletní restaurace Hrádek s rozhlednou z roku 1904 na vrcholu stejnojmenného kopce ve Varnsdorfu. Jde o výraznou dominantu v krajině stojící těsně u státní hranice se SRN. Z této polohy vyplývá i význam budovy jako místa setkávání přátel z obou stran hranice. Právě „strategická“ poloha budovy byla spolu s dějinnými událostmi minulých desetiletí příčinou jejího úpadku. Před zánikem zachránili Hrádek varnsdorfští patrioti, kteří založili v roce 2000 Nadační fond Hrádek – Burgsberg, který dodnes ve spolupráci s městem získává formou různých dotací a z darů jednotlivců i větších sponzorů peněžní prostředky na postupnou rekonstrukci. Stavba je dělená do etap. Každá etapa realizace byla na základě předložených projektových dokladů vždy spolufinancována z různých dotačních titulů (dotace poskytnuta Ústeckým krajem, CBC Phare, Ministerstvem kultury ČR). Stavba není dokončena z důvodu nezajištění vlastního podílu financování stavby, které vždy požaduje poskytovatel dotací. Dosud bylo prostavěno 17,5 mil. Kč.

Projekt rekonstrukce byl vypracován v pravém smyslu toho slova, tj. se záměrem uvést budovu do původního stavu bez snah výrazně měnit její proporce, vzhled a uspořádání. Je samozřejmé, že byly do projektu zapracovány nejrůznější novodobé prvky provozní i stavebně-technické a technologické. Kvalita zpracování projektu byla prokázána m.j. i hodnocením nezávislých komisí při poskytování dotací pro zajištění spolufinancování jednotlivých etap realizace rekonstrukce.

Budova je zděná, stropy byly provedeny nově jako železobetonové desky na trapézovém plechu nesené ocelovými I-nosníky. 4. NP (+13,10 m) a 5. NP (+16,75 m) věže jsou hrázděné, celková výška věže je 31 m. Severozápadní část hrázděných podlaží věže před rekonstrukcí chyběla, zbývající konstrukce hrozily zřícením. Proto byla tato dvě podlaží postavena nově jako replika původních. V současné době je věž v provozu. Na hlavní budově byl postaven nový vaznicový krov. Členitá střecha je pokryta kameninovými glazovanými bobrovkami. Krytina pultových střech (západní část 1. NP a severní přístavba) a námětků a ostatní klempířské prvky jsou provedeny z TiZn plechu. Do otvorů v obvodových zdech hlavní budovy byla osazena nová okna – vnější křídla jsou replikami křídel původních, vnitřní křídla jsou zasklena izolačním dvojsklem. Část fasády se zdobnými prvky z lícových cihel byla obnovena z důvodu jejich zachování pouze v omítce, zbývající plochy byly zatepleny kontaktním fasádním systémem s izolantem tl. 80 mm. Nepravé hrázdění zhotovené podle návrhu vypracovaného na základě dobových snímků a dochovaných prvků původního nepravého hrázdění je ke zdivu připevněno nerezovými kotvami přes fasádní souvrství.

Ve 2. NP je v současné době přístupná výstavní síň, ostatní prostory hlavní budovy jsou ve stavu hrubé stavby. Po dokončení stavby budou veřejnosti kromě již fungující rozhledny k dispozici: ve 2. PP prodejna suvenýrů (pod terasou), v 1. PP veřejné WC, v 1. NP restaurace se 75 místy a s letní terasou a ve 2. NP kavárna-vinárna se 36 místy využitelná i jako salonek pro uzavřenou společnost. Ve 3. NP (podkroví) bude byt správce.