Bytové domy

Praha – Modřany – Bydlení Semická

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (91,2 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (107,6 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (78,8 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (85,1 kB)

Investor: Panorama Modřany
Investiční náklady: 204 mil. Kč
Architekti: Ing. arch. Zdeněk Hoelzel, Akad. arch. Jan Kerel
Vedoucí projektant: Ing. Václav Pavlík
Datum: 2003

Bytový dům s 96 nadstandardními byty a s podzemními hromadnými garážemi se 170 stáními je postaven v Praze – Modřanech na pozemku trojúhelníkového tvaru vymezeném ze severní strany ulicí Platónovou, ze západní a jižní strany ulicí Čs. exilu a z východní strany ulicí Semickou. Dům je tvořen třemi sekcemi – A, B, C, které jsou propojeny podzemními třípodlažními garážemi. Půdorys garáží je tvaru písmene L. Delší severojižní křídlo pokračuje v nadzemí vlastním bytovým domem, kratší východozápadní křídlo je zakryto zelenou střechou plynule navazující na okolní upravený terén. Každé podlaží garáží má samostatný vjezd a výjezd. S jednotlivými sekcemi bytového domu jsou garáže propojeny schodišti a výtahy. Sekce A (levá - severní věž) je desetipodlažní, střední sekce B je pětipodlažní a sekce C (pravá – jižní věž) je osmipodlažní.

Nosné konstrukce jsou z monolitického železobetonu. Stropní desky 1. až 3. podlaží jsou neseny příčnými stěnami, průvlaky a obvodovými stěnami. Od 4. podlaží výše je svislý nosný systém kombinovaný tvořený vnitřními stěnami, dvojicemi stěnových pilířů podél instalačních šachet a stěnovými pilíři, které jsou součástí obvodových stěn. Stropní desky jsou po obvodu ukončeny průběžným průvlakem uloženým na stěnových pilířích v obvodových stěnách a na čelech příčných nosných stěn. Balkónové prefabrikované desky jsou propojeny s monolitickými stropními deskami pomocí nosných tepelně izolačních vložek.

Obvodové stěny jsou vyzděny ze systému POROTHERM 24 P+D tl. 240 mm, mezibytové příčky z tvárnic LIAPOR M 247/240/240. Příčky tl. 150 mm jsou vyzděny z příčkovek POROTHERM 11,5 P+D, příčky tl. 100 mm z příčkovek POROTHERM 6,5 P+D.

Fasáda je tvořena kontaktním zateplovacím systémem s izolantem tl. 120 mm.

Na budově je pět druhů střech: 1) zelená střecha nad západním podzemním křídlem s garážemi, 2) pochůzné střechy na terasách jsou provedeny jako jednoplášťové v kombinaci se skladbou inverzní střechy s pochůznou vrstvou z betonových dlaždic kladených do násypu z LIAPORu a drceného kameniva, 3) pochůzné střechy na malých terasách v nikách věží a v nikách nad rizality v západním průčelí, na které navazují balkónové desky, jsou provedeny jako jednoplášťové s pochůzným souvrstvím s lepenou keramickou dlažbou, 4) jednoplášťové střechy věží a větracích nástaveb, 5) střechy markýz jsou tvořeny bedněním z desek CETRIS tl. 16 mm s krytinou TiZn tl. 0,7 mm. Hydroizolační vrstvy ve skladbách střech 1) až 4) jsou z asfaltových modifikovaných pásů.

Liberec – Sluneční Stráň – I. etapa

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (84,0 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (96,8 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (88,1 kB)

Investor: Statutární město Liberec
Investiční náklady: 75 mil. Kč
Architekt: Ing. arch. Jitka Paroubková
Vedoucí projektant: Ing. Václav Pavlík
Datum: 2002

Obytný soubor bytových domů se 66 byty a 66 garážovými stáními je postaven na jižním svahu v Liberci ve čtvrti Starý Harcov. Obytný soubor je tvořen čtyřmi bytovými domy A, B, C a D, které jsou propojeny s mezilehlými podzemními dvoupodlažními garážemi. Na střeše těchto garáží je terasa s chodníky a zelení přístupná z ulice Sluneční Stráň. Z této terasy vedou dva vstupy do domu A a dva vstupy do domu D. Domy B a C jsou přístupné z ulice Sluneční Stráň. Dům A je pětipodlažní (z jihu 5 N.P., ze severu 2 N.P.), dům B má 5 N.P. a 1 P.P., dům C 4 N.P. a 1 P.P. a dům D 3 N.P. a 2 P.P.

Dům A je podlouhlého obdélníkového půdorysu s jižní fasádou členěnou balkóny a dvěma rizality. Severní fasáda je členěna dvěma rizality s pásy oken chodeb. Střecha je tvaru válcového segmentu. Domy B a C jsou obdélníkového půdorysu blížícího se čtverci. Jejich severní fasády jsou členěny vystupujícími schodišťovými rizality, jižní balkóny. Další ztvárnění je obdobné jako u domu A. Dům D je tvořen dvěma částmi hmotově propojenými ve 2.NP. Levá část (při pohledu z jihu) je půdorysně podobná domům B a C, pravá část je členěná odskoky jednotlivých modulů. V kompozici jižní fasády se kromě balkónů uplatňují i lodžie. Dům je členěn i výškovým rozdílem jednoho podlaží mezi jeho levou a pravou částí.

Celý soubor budov sleduje svým výškovým uspořádáním spád ulice Sluneční Stráň a svažitost terénu jižním směrem k zahradám u třídy Svobody.

Obvodové i vnitřní nosné stěny jsou tvořeny prefabrikovanými železobetonovými dílci tl. 150 mm, v podzemních podlažích jsou některé stěny monolitické tl. 220 mm. Stropy domů jsou filigránové tl. 180 mm, balkonové desky jsou montované z prefabrikovaných železobetonových desek tl. 180 - 160 mm. Mezi stropní a balkonové desky jsou z důvodu přerušení tepelných mostů vloženy tepelně izolační vložky SCHOECK. Stropy garáží jsou tvořeny železobetonovými monolitickými deskami nad 2.PP tl. 200 mm, nad 1.PP tl. 260 mm. Příčky tl. 100 mm jsou vyzděny z cihel Pk CD 290×140×65 mm, příčky tl. 150 mm ze stejných cihel a z cihel plných stejného formátu. Fasády jsou zatepleny kontaktním systémem s izolantem tl. 120 mm.

Krovy jsou tvořeny dřevěnými sponkovanými příhradovými vazníky. Horní pásy vazníků mají tvar segmentu válcové plochy. Na bednění je položena krytina z plechu TiZn tl. 0,7 mm.

Vrchlabí – Liščí Kopec

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (74,7 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (57,1 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (67,1 kB)

Investor: Město Vrchlabí
Investiční náklady: 27 mil. Kč
Místo stavby - Vrchlabí
Vedoucí projektant: Ing. Miloslav. Jon
Datum: 2002

Ve čtvrti Liščí kopec byly postaveny čtyři stejné viladomy. Každý dům se skládá ze dvou kvádrů, které jsou propojeny středním schodišťovým traktem. Půdorysné rozměry jsou cca. 15,9 × 14,1 m. Viladům má jeden vstup v úrovni 1. NP. Na zádveří navazuje hlavní komunikační prostor (schodiště + chodba) V objektu jsou byty v tomto složení:

1. NP 2 × 3+kk,
2. NP 2 × 3+kk + předávací stanice
3. NP 2 × 2+kk + sklepy

Nosné stěny včetně obvodových jsou navrženy ze stěnových panelů tl. 150 mm. Fasáda je tvořena kontaktním zateplovacím systémem s izolantem tl. 100 mm.

Stropy jsou filigránové. Mezi stropní a balkónové desky byly z důvodu přerušení tepelných mostů vloženy nosné tepelně izolační vložky MEA, umožňující řešit balkónovou desku jako jednovrstvou konstrukci.

Krov je dřevěný vaznicový, střešní krytina je z TiZn plechu.

Vrchlabí – Liščí Kopec

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (151,2 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (66,5 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (68,0 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (55,8 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (75,1 kB)

Investor: Město Vrchlabí
Investiční náklady: 102 mil. Kč
Místo stavby - Vrchlabí
Architekt: Ing. arch. Vlasta Tondrová
Vedoucí projektant: Ing. Miloslav Jon
Datum: 2001

Ve čtvrti Liščí kopec byly postaveny čtyři stejné bytové domy. Každý dům je obdélníkového půdorysu o rozměrech 28,0 × 29,0 m a má čtyři nadzemní podlaží. Nad plochou střechu domu vystupuje nad schodišťovým traktem čtvercová nástavba se střechou ve tvaru segmentu válcové plochy.

Budova má jeden hlavní vstup v úrovni 1. NP. Na zádveří navazuje hlavní komunikační prostor (schodiště + chodba) a kočárkárna. V objektu jsou byty v tomto složení:

1. NP 5 × 2+kk, 1 × 3+kk z toho jeden byt 2+kk je určen pro imobilní.
2-3. NP 4 × 2+kk, 2 × 3+kk
4. NP 3 × 3+kk, 1 × 4+kk
V celém objektu jsou 22 byty.

Nosné stěny včetně obvodových jsou navrženy ze stěnových panelů tl. 150 mm. Fasáda je tvořena kontaktním zateplovacím systémem s izolantem tl. 100 mm.

Stropy jsou filigránové. Mezi stropní a balkónové desky byly z důvodu přerušení tepelných mostů vloženy nosné tepelně izolační vložky MEA, umožňující řešit balkónovou desku jako jednovrstvou konstrukci.

Střecha je plochá s obráceným pořadím vrstev s krytinou z modifikovaných asfaltových pásů. Válcovitý tvar střechy nástavby je vytvořen pomocí dřevěných sbíjených vazníků. Krytina válcové plochy je z TiZn plechu.

Mladá Boleslav - bytový dům omega

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (100,0 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (87,8 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (74,2 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (81,4 kB)

Investor : Město Mladá Boleslav
Investiční náklady : 260 mil. Kč
Architekt: Ing. arch. Jaroslav Bedrník
Vedoucí projektant : Ing. Miloslav Jon
Datum: 1999

Novostavba bytových domů s půdorysem tvaru písmene omega je umístěna v severní části Mladé Boleslavi poblíž základní školy a bytového domu. Ze severní strany je pozemek ohraničen ulicí 17. listopadu. Celý obytný soubor s 255 převážně malometrážními byty sestává z osmi dilatačních celků, které vytvářejí jeden monoblok.

Objekty mají střechy s nepravými mansardami. Plasticity souboru je docíleno různou podlažností jednotlivých objektů (5 až 7 nadzemních podlaží). Fasáda je rozčleněna lodžiemi a na severní straně balkóny. Severní fasáda je navíc prolomena rizality schodišťových traktů.

V podzemí jsou garážová stání a výměníková stanice. V 1. nadzemním podlaží jsou komerční prostory a zázemí pro byty (sklepy, kočárkárny). V dalších podlažích jsou byty.

Příčné nosné stěny a stěnové rámy v 1. podzemním podlaží jsou z monolitického železobetonu tl. 250 mm. Obvodové stěny jsou z prefabrikovaných dílců. Nosné stěny a rámy 1. nadzemního podlaží jsou rovněž z monolitického železobetonu. Nosné stěny 2. až 7. nadzemního podlaží jsou z prefabrikovaných železobetonových dílců tl. 150 mm. Sloupy podpírající lodžie a loubí jsou ocelové.

Všechny stropy jsou filigránové.

Fasáda je tvořena kontaktním zateplovacím systémem s izolantem tl. 100 mm.

Krovy valbových střech jsou tvořeny příhradovými dřevěnými vazníky. Na obvodové stěny posledního podlaží jsou upevněny ramenáty nepravých mansard. V místech oken jsou strmé střešní roviny nepravých mansard prolomeny odpovídajícími otvory s lemováním vytvářejícím vikýře.

Turnov – Vrchhůra

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (79,2 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (79,8 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (82,1 kB)

Investor: Bytové družstvo
Investiční náklady: 49 mil. Kč
Místo stavby - Turnov
Architekt: Ing. arch. Jitka Paroubková
Vedoucí projektant: Ing. Miloslav Jon
Datum: 1998

Ve čtvrti Vrchhůra v Turnově jsou postaveny čtyři stejné bytové domy. Každý dům je obdélníkového půdorysu o rozměrech 14,2 × 12,4 m a má jedno podzemní, pět nadzemních podlaží, z nichž poslední je tvořeno obytným podkrovím. Polovalbová střecha je prolomena v průčelích oblými vikýři.

Objekt má dva vchody. Hlavní vchod je umístěn v 1. nadzemním podlaží, vedlejší potom na mezipodestě mezi 1. podzemním a 1. nadzemním podlažím.

V 1. podzemním podlaží jsou umístěny sklepní kóje, sušárna, sklady a plynová kotelna. V 1. nadzemním podlaží je zádveří, kočárkárna a dvě bytové jednotky 2 + kk. Ve 2. až 5. nadzemním podlaží jsou vždy dva byty 2+kk a jedna garsoniéra. Celkem je tedy v objektu 10 bytů 2 + kk a 4 garsoniéry.

Obvodové i vnitřní nosné stěny jsou z prefabrikovaných dílců tl. 150 mm. Fasáda je tvořena kontaktním zateplovacím systémem s izolantem tl. 100 mm.

Stropy 1. PP až 4. NP jsou filigránové. Mezi stropní a balkónové desky jsou z důvodu přerušení tepelných mostů vloženy nosné tepelně izolační vložky MEA, umožňující řešit balkónovou desku jako jednovrstvou konstrukci.

Krov polovalbové střechy s vikýři je vaznicový s vaznicemi uloženými na železobetonové nosné konstrukci 5. NP.

Střešní krytina polovalbové střechy je z betonových tašek, oblé střechy vikýřů jsou kryty TiZn plechem.

Jablonec n/N – Rybářská ulice

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (94,7 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (85,9 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (91,6 kB)

Investor: Město Jablonec nad Nisou
Investiční náklady: 63 mil. Kč
Místo stavby – Jablonec nad Nisou
Architekt: Ing. arch. Karel Vlček
Vedoucí projektant: Ing. Miloslav Jon
Datum: 1996

Do dané lokality byly navrženy dva bytové domy po 26 bytových jednotkách. Každý z těchto domů se čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím je obdélníkového půdorysu o rozměrech cca. 24,5 × 19,6 m. Objekt má dva hlavní vchody (každý do jedné samostatné sekce) a jeden vstup do kotelny. Hlavní vstupy vedou na mezipodesty mezi 1. PP a 1. NP. Před těmito vstupy jsou vytvořena závětří.

Svislé nosné konstrukce jsou z prefabrikovaných dílců o tl. 150 mm. Průčelní obvodové stěny posledního nadzemního podlaží jsou tvořeny strmými střešními konstrukcemi mansard. Ostatní obvodové stěny jsou zatepleny kontaktním fasádním systémem s izolantem tl. 100 mm.

Stropy jsou provedeny ze stropních železobetonových montovaných dílců tl. 150 mm. Pouze lodžiové desky jsou monolitické.

Střecha je valbová s pravými mansardami v průčelích a nepravými mansardami ve štítech. Mansardy jsou prolomené vikýři se sedlovými a pultovými střechami. Krov je tvořen sponkovanými vazníky, střešní krytina betonovými taškami.