Připravujeme

Liberec - Chráněné bydlení

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (212,8 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (48,4 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (51,4 kB)

Investor: Statutární město Liberec
Investiční náklady: 320 mil
Místo stavby – Liberec – Zelené Údolí IV
Architekt – Ing. Arch Jitka Paroubková
Projektant: Ing. Miloslav Jon
Datum: 2006

Skupina domů s upravitelnými byty je navržena jako soubor, který má těžiště v útvaru dvou oblých budov (A a B), které spolu uzavírají elipsu. Uvnitř elipsy vzniká náměstí. To je koncipováno jako klidová zóna pro pobyt obyvatel, motorová doprava sem nemá přístup. Motorová obslužná komunikace obkružuje elipsu z vnější strany. V návaznosti na tuto centrální část se odvíjejí další budovy, které jsou již o něco kratší, všechny jsou však řešeny se zaobleným půdorysem, který sleduje základní elipsu. Jižním směrem od budovy B se odvíjejí budovy C, D, E, které v situaci tvoří paprsky rozevírající se na jižní stranu. Směrem k jihu se půdorysná délka domů zkracuje. Na dům C navazuje dům G, který svým umístěním sleduje tvar základní elipsy. Podobně k severní straně se od domu A odvíjí dům F, který rovněž sleduje základní elipsu.

Vzhledem k osazení ve svažitém území a k délce jednotlivých budov, jsou některé domy ve svém průběhu výškově „odskákány“. Domy jsou osazeny na terén tak, aby byly zemní práce minimalizovány.

Navržená skupina domů tvoří kompoziční celek s těžištěm ve středové elipse. Jednotícím prvkem je zaoblený půdorys domů o vnitřním poloměru 60 m. Jednotlivé domy pak ale mají průčelí ztvárněna různorodě, aby soubor nepůsobil stereotypním dojmem.

Všechny domy jsou řešeny tak, aby bytové jednotky měly možnost maximálního oslunění.

Jako součást realizace areálu se předpokládá parková úprava řešeného území s hojnou výsadbou střední i vysoké zeleně.

Areál s upravitelnými byty má celkem 254 bytů. Byty jsou následující skladby

1+kk2+kk 3+kk celkem
Objekt A 52 9 - 61
Objekt B 45 5 - 50
Objekt C 13 15 3 31
Objekt D 7 11 - 18
Objekt E 23 7 - 30
Objekt F 22 12 4 38
Objekt G 16 10 - 26
CELKEM 170 80 8 254

Varnsdorf – Městská knihovna a multikulturní víceúčelové zařízení

nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (89,7 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (29,2 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (94,6 kB) nhled - kliknte pro zvte v samostatnm okn (24,3 kB)

Investor: Město Varnsdorf
Investiční náklady: 73 mil. Kč
Vedoucí projektant: Ing. Václav Pavlík
Datum: 2005

Předmětem tohoto projektu je přestavba třípodlažní podsklepené školní budovy č.p. 1260 v Otáhalově ulici na městskou knihovnu a multikulturní víceúčelové zařízení pro celoživotní vzdělávání. Jde o budovu, která byla stavěna postupně od poslední čtvrtiny 19. století do dvacátých let 20. století. Pro účely dalšího popisu lze tuto budovu i s nově navrženou přístavbou zjednodušeně rozdělit na tři části:

Původní budova – část s půdorysem tvaru „L“ tvořící severozápadní nároží ulic Otáhalovy a Poštovní,

Stará přístavba – část sestávající ze dvou podružných částí: jedné s přibližně čtvercovým půdorysem na východní straně a druhé menší s obdélníkovým půdorysem na jižní straně (do dvora),

Nová přístavba – nově navržená jednopodlažní přístavba na jižní straně mezi křídly původní budovy a staré přístavby.

Dnešní vchod z Otáhalovy ulice zůstane zachován, ale hlavní bezbariérový vchod s návazností na výtah bude zřízen v nové přístavbě se vstupním prostorem a městským informačním centrem. Prostory knihovny budou v 1. PP (sklady), v 1. NP (prostory pro veřejnost – půjčovna pro dospělé, čítárna, studovna) a ve 2. NP (prostory pro veřejnost – dětská půjčovna, hudební oddělení a kanceláře). V 1. NP je navržena cukrárna a kavárna s minutkovou kuchyní; vlastní kuchyň, sklad a hygienické zázemí zaměstnanců kavárny bude v 1. PP. Ve 2. NP bude kromě knihovny víceúčelový sálek s přímým vstupem na terasu na střeše nové přístavby. Ve 3. NP je navržen byt správce, kancelář děčínské knihovny a místnosti využitelné pro kroužky domu dětí a mládeže, pro zájmovou činnost seniorů, pro výstavky a pro celoživotní vzdělávání.

Aby bylo možné stavbu financovat postupně, je navrženo její rozdělení na dvě etapy. Do první etapy jsou zahrnuty objekty nebo jejich části a stavební práce, jejichž provedením je podmíněno uvedení nových prostor městské knihovny do provozu. Druhou etapou bude dokončena přestavba prostor, v nichž bude umístěno multikulturní víceúčelové zařízení pro celoživotní vzdělávání.

Kapacitní údaje

Knihovna: zaměstnanci v nejsilnější směně: 8 osob
návštěvníci: 240 osob/den
Kavárna: zaměstnanci: 5 osob
50 jídel/den
počet míst:
kavárna – cukrárna: 30 míst
kavárna – restaurace: 34 míst
Sálek: 36 míst
Byt: 3 osoby
Zájmová činnost: zahrnuto v počtu návštěvníků knihovny

Stávající stav

Původní budova i její nástavba třetího podlaží jsou zděné. Stropy nad 1. PP jsou klenuté nebo z I-profilů s valenými klenbami. Stropy nadzemních podlaží jsou trámové záklopové se samostatnými trámy nesoucími podbití s omítkou na rákosu. Stupně schodišťových ramen z 1. PP do 2. NP jsou vetknuty oboustranně do schodišťových zdí a do vřetenové zdi. Střecha je členitá valbová krytá asfaltovými šindeli na prkenném bednění.

Východní část staré přístavby má železobetonové trámové stropy s průvlaky nesené uvnitř dispozice železobetonovými sloupy a po obvodě vetknuté do železobetonových věnců obvodových cihelných zdí. Strop třetího podlaží je trámový záklopový s podbitím a rákosovou omítkou. Střecha je mansardová valbová krytá asfaltovými šindeli na prkenném bednění.

Jižní část staré přístavby má železobetonové trámové stropy nesené uvnitř dispozice zdmi a po obvodě vetknuté do železobetonových věnců obvodových cihelných zdí. Strop třetího podlaží je trámový záklopový s podbitím a rákosovou omítkou. Střecha je mansardová valbová krytá asfaltovými šindeli na prkenném bednění.

Nosné konstrukce včetně krovu jsou v zachovalém stavu – z hlediska opotřebení či poškození vyžadují minimální zásahy. Zdivo v 1. PP je vlhké. Okna jsou na hranici své životnosti, některá (paradoxně ta novější díky jejich chybné konstrukci) již spíše za ní. Z hlediska tepelných ztrát jsou všechna okna v budově nevyhovující. Vnitřní vybavení budovy je fyzicky i morálně zastaralé.

Navrhované řešení

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bude při přestavbě zachována až na výjimky v podstatě jenom hrubá stavba. Část nosných konstrukcí bude zesílena pro zatížení knihovnickým provozem. Odbourány budou veškeré dodatečné přístavky. Mezi západní a východní křídlo bude vestavěna jednopodlažní nepodsklepená nová přístavba s bezbariérovým vstupním prostorem. Z tohoto prostoru bude přímý vstup do výtahu s bezbariérovými stanicemi ve všech podlažích. Výtahová šachta bude vestavěna po zbourání stropů do prostoru stávajících WC vedle stávajícího schodiště. Z úrovně podlahy vstupního prostoru povede vyrovnávací schodišťové rameno k průchodu do chodby 1. NP. Tento průchod bude zřízen v místě oken. Na vstupní prostor bude navazovat městské informační centrum. Na střeše této nové přístavby vznikne terasa přístupná z chodby a sálku ve 2. NP. Před jižní průčelí východní přístavby bude postaveno únikové požární schodiště (ocelové točité vřetenové).

V severním učebnovém traktu původní budovy bude v každém nadzemním podlaží prostor jedné bývalé učebny věnován vestavbě kompletního hygienického zázemí včetně WC pro imobilní. Původní stropy zde budou nahrazeny železobetonovými deskami na trapézovém plechu (ztracené bednění) nesenými ocelovými nosníky.

Stávající střešní plášť zůstane zachován, krytina z asfaltových šindelů bude sloužit jako pojistná hydroizolace. Druhý střešní plášť bude vytvořen kontralatěmi a bedněním, krytina na většině ploch střechy je navržena z pásů z hliníkového poplastovaného plechu PREFALZ s dvojitými stojatými drážkami, na strmých plochách mansard z drážkovaných čtvercových šablon PREFA z téhož plechu.

Kromě přestavby školní budovy bude nově řešeno i její napojení na inženýrské sítě a na komunikace. Na prostranství před hlavním vchodem v místě bývalého školního dvora bude navazovat parkoviště. Přístup pěších bude možný nejen z ulice Poštovní, ale i z ulic Otáhalovy a Národní přes městský park, který bude s prostranstvím před hlavním vchodem propojen novými chodníky.